Aansprakelijkheid derden jegens de houder van de website

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van)
deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – alsook de rechten met
betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen,
berusten uitsluitend bij Vertical Gardens B.V., voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertical Gardens
B.V. niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan
ook te (doen) overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden. Het is de bezoeker van deze
website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk
(d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door Vertical Gardens B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen
worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Vertical Gardens
B.V. streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er
niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment
dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan
ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.
De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze
website bezocht kan worden, zijn niet door Vertical Gardens B.V. ingericht en worden ook niet door
Vertical Gardens B.V. onderhouden.

Vertical Gardens B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik
van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade
veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via
een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een
website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het
gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Vertical Gardens B.V..

 

NEEM CONTACT OP
close slider


    Stuur alvast de foto’s van de locatie.